fbpx

Badanie wody

Parametry wody mają decydujący wpływ na dobór technologii uzdatniania wody. Praktycznie zastosowanie jakiegokolwiek sposobu oczyszczania wody (filtracji, wymiany jonowej, demineralizacji, dezynfekcji itp.) wymaga przeprowadzenia analizy wody.

To badanie obejmuje:

Analizę parametrów fizykochemicznych (mętność, barwa, odczyn pH, żelazo, mangan, twardość, przewodność i wszelkie pierwiastki chemiczne) Analizę mikrobiologiczną, która informuje nas o skażeniu wody bakteriami, wirusami czy innymi zanieczyszczeniami biologicznymi.

Zakres wykonywanych badań warunkuje zastosowanie wody podlegającej uzdatnianiu. Choć, jeśli chodzi o nowe ujęcie wody, dobrze byłoby sprawdzić wszelkie możliwe do zbadania pierwiastki, często badanie ogranicza się do podstawowych parametrów.

W przypadku ujęć publicznych wymagania dotyczące dokładnych badań są narzucone przez przepisy. Jednak, jeśli chodzi o skażenie biologiczne wody, mogące być niebezpieczne dla zdrowia i życia, należy wykonać badanie mikrobiologiczne dla każdego nowego ujęcia wody.

Flask,In,Scientist,Hand,With,Dropping,Chemical,Liquid,To,Test

Wykonujemy następujące badania:

  • woda z ujęcia własnego,
  • woda procesowa,
  • woda wodociągowa,
  • woda chłodnicza,
  • woda grzewacza,
  • woda kotłowa,
  • woda basenowa,
  • woda przeznaczona do spożycia.

Wycena zawiera koszt dojazdu do klienta. Badanie wykonywane jest przez akredytowane laboratorium.

Parametr Jednostka Badanie fizyko-chemiczne Badanie bakteriologiczne Badanie fizyko-chemiczne
i bakteriologiczne
Podstawowe Rozszerzone Podstawowe Rozszerzone
Bakterie grupy coli jtk/100ml x x x
Bakterie
escherichia coli
jtk/100ml x x x
Ogólna liczba
mikroorganizów
w 22 st C/ 72h
x x x
Barwa mg/l Pt x x x x
Mętność NTU x x x x
Smak x x x x
Zapach x x x x
pH x x x x
Przewodność
elektryczna
uS/cm x x x x
Mangan mg/l x x
Żelazo ogólne mg/l x x