Parametry wody mają decydujący wpływ na dobór technologii uzdatniania wody. Praktycznie zastosowanie jakiegokolwiek sposobu oczyszczania wody (filtracji, wymiany jonowej, demineralizacji, dezynfekcji itp.) wymaga przeprowadzenia analizy wody.

To badanie obejmuje:

Analizę parametrów fizykochemicznych (mętność, barwa, odczyn pH, żelazo, mangan, twardość, przewodność i wszelkie pierwiastki chemiczne) Analizę mikrobiologiczną, która informuje nas o skażeniu wody bakteriami, wirusami czy innymi zanieczyszczeniami biologicznymi.

Zakres wykonywanych badań warunkuje zastosowanie wody podlegającej uzdatnianiu. Choć, jeśli chodzi o nowe ujęcie wody, dobrze byłoby sprawdzić wszelkie możliwe do zbadania pierwiastki, często badanie ogranicza się do podstawowych parametrów.

W przypadku ujęć publicznych wymagania dotyczące dokładnych badań są narzucone przez przepisy. Jednak, jeśli chodzi o skażenie biologiczne wody, mogące być niebezpieczne dla zdrowia i życia, należy wykonać badanie mikrobiologiczne dla każdego nowego ujęcia wody.

Flask,In,Scientist,Hand,With,Dropping,Chemical,Liquid,To,Test

Wykonujemy następujące badania:

  • woda z ujęcia własnego,
  • woda procesowa,
  • woda wodociągowa,
  • woda chłodnicza,
  • woda grzewacza,
  • woda kotłowa,
  • woda basenowa,
  • woda przeznaczona do spożycia.

Wycena zawiera koszt dojazdu do klienta. Badanie wykonywane jest przez akredytowane laboratorium.

Parametr Jednostka Badanie fizyko-chemiczne Badanie bakteriologiczne Badanie fizyko-chemiczne
i bakteriologiczne
Podstawowe Rozszerzone Podstawowe Rozszerzone
Bakterie grupy coli jtk/100ml x x x
Bakterie
escherichia coli
jtk/100ml x x x
Ogólna liczba
mikroorganizów
w 22 st C/ 72h
x x x
Barwa mg/l Pt x x x x
Mętność NTU x x x x
Smak x x x x
Zapach x x x x
pH x x x x
Przewodność
elektryczna
uS/cm x x x x
Mangan mg/l x x
Żelazo ogólne mg/l x x