Odżelazianie i odmanganianie wody przede wszystkim stosuje się w odniesieniu do wód podziemnych i infiltracyjnych. Najczęściej w technologii stosuje się filtry pionowe ciśnieniowe wypełnione złożem filtracyjnym. W praktyce stosujemy dwa rodzaje złóż:

  • złoża kwarcowe – te złoża stosujemy w przypadku filtracji jednostopniowej kiedy zawartość żelaza jest niewielka () i badania technologiczne w skali laboratoryjnej wykazały, że wystarczające będzie zastosowanie filtracji jednostopniowej.
  • złoża katalityczne – na rynku dostępnych jest wiele złóż katalitycznych o różnej charakterystyce i skuteczności filtracji związków żelaza i manganu. Złoża katalityczne stosuje się w przypadku filtracji dwustopniowej, gdzie poza przekroczeniem żelaza mamy również ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie a również w systemach jednostopniowej filtracji dla zawartości żelaza do poziomu 3 mg/l i przy niewielkim przekroczeniu manganu (złoże FM, Greensand)
  • złoża wielofunkcyjne - złoże takie zapewnia zarówno zmiękczanie jak i odżelazianie wody. Usuwa: twardość, żelazo, mangan, czy też jon amonowy. Może być też zastosowane do zmniejszania poziomu zanieczyszczeń organicznych. Ten rodzaj złóż rekomendowany jest w przypadku, gdy usunięcie zanieczyszczeń organicznych jest sprawą nadrzędną.

Wskaźniki wody, które mają istotny wpływ na odżelazianie i odmanganianie wody.

Zawartość Fe i Mn w wodzie surowej oraz charakter tych związków – bardzo ważne jest w jakiej formie związki żelaza i manganu występują w wodzie, ponieważ w niektórych przypadkach będziemy zmuszeni zastosować procesy wspomagające (np. koagulacja, flokulacja) przed właściwym procesem filtracji;

Barwa wody jest spowodowana obecnością substancji koloidalnych i rozpuszczonych a również obecnością mikroorganizmów. Natomiast mętność mówi nam o ilości zawiesin (masowy wzrost ilości mikroorganizmów powoduje zwiększenie mętności;

Najczęściej występują w niedotlenionych wodach gruntowych i powierzchniowych. W procesach filtracji obniża nam zawartość tlenu w wodzie zmniejszając tym samym skuteczność odżelaziania i odmanganiania wody. Zarówno siarkowodór jak i metan mogą być skuteczne;

Ten wskaźnik informuje nas o występowaniu w wodzie utlenialnych substancji organicznych i nieorganicznych. Związki te „zabierają” również tlen z wody utrudniając procesy filtracji;

Ten parametr jest bardzo istotny w procesach filtracji, a szczególnie w przypadku usuwania z wody żelaza i manganu. Należy wziąć pod uwagę optymalny zakres pH, który pozwoli skutecznie usuwać zarówno żelazo jak i mangan. W skrajnych przypadkach będzie konieczne zainstalowanie systemu do korekty pH;

Określa zdolność wody do przyjmowania jonów wodorowych (H+) tj. zdolność wody do zobojętniania silnych kwasów mineralnych o określonym pH. W wodach naturalnych zasadowość pochodzi w przeważającej części od takich związków jak Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2.

Co potrzebujemy do prawidłowego doboru urządzenia: